Privacybeleid

Gynesonics, Inc. (‘Gynesonics‘ ‘wij/we‘, ‘onze‘ en ‘ons‘) bekommert zich om privacy-aangelegenheden en wil dat u op de hoogte bent van de manier waarop we informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken. In dit privacybeleid (dit ‘beleid‘) worden de soorten informatie beschreven die we mogelijk van u verzamelen of die u mogelijk verstrekt wanneer u Gynesonics.com of Sonatatreatment.com (gezamenlijk onze ‘websites‘) bezoekt. Verder worden in dit beleid onze praktijken besproken voor het verzamelen, gebruiken, bijhouden, beschermen en openbaar maken van die informatie.

Lees dit beleid zorgvuldig zodat u onze beleidsregels en praktijken met betrekking tot uw informatie begrijpt, evenals de manier waarop we met uw informatie omgaan. Dit beleid is van toepassing op alle persoonlijke informatie die op onze websites en via onze bedrijfsactiviteiten wordt verzameld, zoals informatie van medische zorgverleners of van derden. Als u niet instemt met onze beleidsregels en praktijken, kiest u ervoor om onze websites niet te gebruiken. Door onze websites te openen en te gebruiken, stemt u in met dit beleid. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd (zie Wijzigingen in ons privacybeleid). Door het verdere gebruik van onze website nadat we wijzigingen hebben aangebracht, wordt er van uitgegaan dat u deze wijzigingen aanvaardt. Controleer dit beleid dus regelmatig voor updates.

Informatie die we over u verzamelen

U hoeft geen informatie te verstrekken die u persoonlijk kan identificeren (‘persoonsgegevens’) om toegang te krijgen tot onze websites, maar u mag ons uit eigen beweging uw persoonsgegevens verstrekken. Persoonsgegevens zijn alle informatie die op zichzelf of samen met andere informatie kan worden gebruikt om u als persoon te identificeren. In sommige rechtsgebieden kunnen persoonsgegevens ook technische informatie omvatten, zoals internetprotocol (‘IP’)-adressen. Persoonsgegevens die u mogelijk vrijwillig aan ons verstrekt, omvatten de volgende informatie:

 • Naam.
 • E-mailadres.
 • Telefoonnummer.
 • Land van verblijf.

We verzamelen ook informatie via technologie voor automatische gegevensverzameling. Deze informatie omvat onder andere informatie over uw internetverbinding, IP-adres, besturingssysteem en browsertype.

Als u ons persoonsgegevens over andere mensen verstrekt in verband met onze websites, verklaart u dat u hiertoe gemachtigd bent en ons toestemming geeft om de informatie in overeenstemming met dit beleid te gebruiken.

Hoe we uw informatie kunnen verzamelen

We kunnen uw informatie op verschillende manieren verzamelen, zoals:

 • Rechtstreeks van u: Als u contact met ons opneemt, verzamelen we mogelijk informatie via registers en kopieën van uw correspondentie met ons. We verzamelen mogelijk ook informatie over u wanneer u onze vragen beantwoordt via e-mail of feedbackformulieren.
 • Via serverlogbestanden: Net als de meeste standaard websites, maken onze websites gebruik van logbestanden om informatie te verzamelen over uw computer en internetverbinding, zoals informatie over uw internetprotocol (‘IP’)-adres, browsertype, internetserviceprovider, doorsturende/laatst bezochte pagina’s, platformtype, datum-/tijdstempel en aantal klikken. Deze informatie kan worden gebruikt om trends te analyseren, de site te beheren, uw bewegingen globaal te volgen en brede demografische informatie te verzamelen voor gezamenlijk gebruik.
 • Via cookies: Een cookie is een stukje informatie dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen en gekoppeld is aan informatie over de gebruiker. Cookies stellen onze websites in staat om de gebruiker specifieke informatie aan te bieden die betrekking heeft op de gebruiker en om de voortgezette toegang tot onze websites te faciliteren. U kunt weigeren om browsercookies te accepteren door de relevante instelling van uw browser te activeren. Maar als u deze instelling selecteert, kunt u mogelijk bepaalde delen van onze websites niet openen. Dit beleid behandelt alleen ons gebruik van cookies.
 • Via internettags: Internettags zijn kleiner dan cookies en verstrekken onze websites serverinformatie, zoals het IP-adres en browsertype van uw computer.
 • Offline: Informatie die u ons geeft wanneer u contact opneemt met een website-vertegenwoordiger.
 • Van derden: Informatie die we ontvangen van onze bedrijfspartners en derden. Zo kunnen we bijvoorbeeld persoonsgegevens krijgen van medische zorgverleners.

We vertrouwen op toestemming, die in sommige gevallen impliciet kan zijn, voor het gebruik van technische informatie die door ons gebruik van serverlogbestanden, cookies of internettags wordt verzameld. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen zoals in dit beleid wordt beschreven. Wanneer we persoonsgegevens verkrijgen via medische zorgverleners of derden, is de medische zorgverlener of derde die dergelijke informatie verstrekt verantwoordelijk voor het beheer van de toestemming, indien vereist.

We gebruiken mogelijk ook cookies en serverlogbestanden om informatie te verzamelen over uw online activiteiten en op websites van derden of andere online services (tracking van online gedrag). Via uw browserinstellingen kunt u het signaal ‘Niet volgen’ sturen naar de websites die u bezoekt. Op dit moment is er geen overeenstemming over wat ‘Niet volgen’ in deze context betekent. Daarom reageren we op dit moment niet op webbrowsersignalen ‘Niet volgen’. Voor meer informatie over het signaal ‘Niet volgen’, gaat u naar http://www.allaboutdnt.com.

De informatie die we automatisch verzamelen, betreft statistische gegevens en kan, afhankelijk van het toepasselijk recht, persoonsgegevens omvatten. We kunnen deze informatie opslaan of koppelen aan de persoonsgegevens die we op andere manieren verzamelen of van derden krijgen. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze websites door ons in staat te stellen uw zoekopdrachten te versnellen, u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze websites en informatie over uw voorkeuren op te slaan.

Hoe we uw informatie kunnen gebruiken

Voor zover het toepasselijk recht dit toestaat, kunnen we verzamelde informatie gebruiken om:

 • contact met u op te nemen via e-mail;
 • u op uw verzoek informatie te geven;
 • onze websites en de inhoud ervan aan u te presenteren op een manier die is aangepast aan uw voorkeuren;
 • uw ervaring op onze websites te personaliseren;
 • u de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan interactieve functies op onze websites;
 • onze verplichtingen na te komen en onze rechten te doen gelden op grond van een contract tussen u en ons;
 • te voldoen aan juridische processen; te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties; onze gebruiksvoorwaarden te doen gelden; onze werkzaamheden of die van een van onze gelieerde ondernemingen te beschermen; onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze gelieerde ondernemingen, u of anderen te beschermen; en het ons mogelijk te maken om beschikbare oplossingen te vinden of de schade die we oplopen te beperken.

Openbaarmaking van uw informatie

Voor zover toegestaan volgens het toepasselijk recht, kunnen uw persoonsgegevens openbaar worden gemaakt:

 • aan onze gelieerde ondernemingen voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven;
 • aan onze contractmedewerkers, dienstverleners en andere derden die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen, zoals websiteondersteuning, gegevensanalyse, IT-services, klantenservice en andere services;
 • aan derden in het geval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, cessie, overdracht of andere beschikking van een deel van ons bedrijf of het gehele bedrijf, activa of aandelen, hetzij als voortzetting van de onderneming of als deel van een faillissement, liquidatie of vergelijkbare procedure;
 • om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridische procedure, inclusief om te reageren op een verzoek van de overheid of regelgevende instantie;
 • om onze gebruiksvoorwaarden Gynesonics.com/us/terms-of-use en andere overeenkomsten die we met u hebben te handhaven of toe te passen;
 • als we denken dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of anderen te beschermen;
 • met uw toestemming;
 • voor een ander doel dat door ons bekend wordt gemaakt wanneer u de informatie verstrekt.

We maken zonder uw toestemming geen persoonsgegevens openbaar aan niet-gelieerde derden voor directe marketingdoeleinden.

Verzameling, gebruik en openbaarmaking van uw informatie door derden

Onze websites bevatten koppelingen naar verschillende websites van derden, zoals nieuwsartikelen of persberichten. Deze websites van derden verzamelen mogelijk persoonsgegevens en andere, daarmee samenhangende, informatie. In dit beleid worden niet, en zijn we niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden besproken, inclusief derden die een website hebben waarnaar onze websites een koppeling hebben. De opname van een koppeling op onze websites betekent niet dat wij of onze gelieerde ondernemingen de gekoppelde site onderschrijven.

Bovendien wordt bepaalde inhoud of worden bepaalde toepassingen op onze websites mogelijk door derden beheerd. Deze derden kunnen cookies of andere traceringstechnologieën gebruiken om informatie over u te verzamelen wanneer u onze website gebruikt. De informatie die zij verzamelen, kan gekoppeld zijn aan uw persoonsgegevens. Ze kunnen ook informatie verzamelen, inclusief persoonsgegevens, over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op verschillende websites en andere online services.

We hebben geen controle over de traceringstechnologieën van derden of hoe deze worden gebruikt. Als u vragen hebt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke provider.

Overdracht buiten de grenzen

Bij doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten het land waar de eigenaar van die persoonsgegevens woont, zoals naar onze gelieerde ondernemingen of bedrijfspartners in andere landen, kunnen andere normen van toepassing zijn op hoe uw gegevens in die landen worden gebruikt en beschermd. We hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen conform de van toepassing zijnde wettelijke vereisten om te verzekeren dat uw persoonsgegevens ongeacht het land afdoende worden beschermd. Dit omvat het verkrijgen van schriftelijke garantie van derden met toegang tot uw gegevens die hen ertoe verplichten normen aan te nemen die een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming verzekeren als bij Gynesonics. Als u liever niet wilt dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven, moet u onze websites niet gebruiken.

Keuzes en toegang

We willen u keuzes bieden met betrekking tot ons gebruik en onze bekendmaking van persoonsgegevens. We hebben mechanismen gecreëerd om u de volgende controle te geven over uw informatie:

 • u kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. Maar als u deze instelling selecteert, kunt u mogelijk bepaalde delen van onze websites niet openen.
 • Als u op enig moment niet langer communicaties van ons wenst te ontvangen, kunt u ons dat laten weten door contact met ons op te nemen op de manier die hieronder wordt vermeld (zie Contactinformatie).

Als u zich in de Europese Unie bevindt, hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. U hebt verder het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht om de verwerking te beperken, evenals het recht van overdraagbaarheid van gegevens, wanneer van toepassing. Als Gynesonics uw persoonsgegevens heeft verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Voor meer informatie over uw online privacyrechten, kunt u http://youronlinechoices.eu/ en http://www.aboutads.info/ bezoeken.

Om ons gebruik van uw persoonsgegevens of andere informatie (zoals tracking van online gedrag) te controleren, te corrigeren, bij te werken, te verwijderen of anderszins te beperken, neemt u contact met ons op via de contactinformatie die hieronder wordt vermeld (zie Contactinformatie).

Beveiliging

Wanneer gebruikers gevoelige informatie verstrekken via onze websites, wordt hun informatie online en offline beschermd. Het is van het grootste belang dat ongeoorloofde toegang tot of openbaarmaking van gegevens wordt voorkomen. Er worden fysieke, administratieve en technische procedures ingezet om alle verzamelde informatie te beschermen.

Alle gegevenstransacties die over een openbaar netwerk (d.w.z. het internet) plaatsvinden, zijn versleuteld met SSL-technologie. Gegevens van de specifieke certificeerder kunnen in uw browser worden gecontroleerd tijdens een beveiligde sessie (zie browserspecifieke help voor details).

De toegang tot persoonlijke informatie en gegevens door onze medewerkers is beperkt tot die personen of tussenpersonen van ons bedrijf die een specifiek zakelijk doel hebben om dergelijke informatie bij te houden en te verwerken. Deze personen worden gewezen op hun verantwoordelijkheid om de beveiliging van die informatie te beschermen en ook de principes van vertrouwelijkheid en integriteit te eerbiedigen.

De veiligheid en beveiliging van informatie hangt ook van u af. Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u een wachtwoord hebt gekozen), waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van onze websites, bent u er verantwoordelijk voor dat dit wachtwoord vertrouwelijk wordt bewaard. U mag dit wachtwoord met niemand delen. Het delen van accountwachtwoorden vormt een overtreding van aanvaardbaar gebruik en kan leiden tot verlies van toegang tot onze websites.

Helaas ontstaan er elke dag nieuwe kwetsbaarheden binnen de technologie. Hoewel we ernaar streven om uw informatie te beschermen, kunnen omstandigheden buiten onze controle dat doel in gevaar brengen. Net als voor elke website geldt, moet u zich bewust zijn van de gegevens die u deelt. Als u liever geen informatie verstrekt, is het uw recht om deze achter te houden.

Retentieperiode

We bewaren uw persoonsgegevens mogelijk gedurende de periode die noodzakelijk is om te voldoen aan de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet, tenzij een langere retentieperiode vereist of toegestaan is bij wet of anderszins om een wettelijke verplichting na te komen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Als we beslissen om dit beleid te wijzigen, worden alle wijzigingen die we aanbrengen aan deze pagina gepubliceerd met een kennisgeving op de startpagina van elk van onze websites dat dit beleid is bijgewerkt. Alle wijzigingen aan dit beleid worden van kracht wanneer we het herziene beleid op onze websites publiceren. De ingangsdatum van dit beleid staat bovenaan deze pagina. U bent er verantwoordelijk voor om onze websites en dit beleid periodiek te bezoeken om te controleren op wijzigingen. Uw gebruik van onze websites na deze wijzigingen houdt in dat u het herziene beleid aanvaardt.

Kinderen die jonger zijn 13 jaar

Onze websites zijn niet bedoeld voor kinderen die jonger zijn dan 13 jaar en we verzamelen niet willen en wetens persoonsgegevens van kinderen die jonger zijn dan 13 jaar. Bezoek de website van de Amerikaanse Federal Trade Commission voor meer informatie over de Children’s Online Privacy Protection Act.

Privacyrechten in Californië

Momenteel maken we geen persoonsgegevens bekend aan derden voor directe marketingdoeleinden. Volgens artikel 1798.83 van het burgerlijk wetboek van Californië kunnen ingezetenen van Californië echter bepaalde informatie krijgen over de soorten persoonsgegevens die bedrijven voor directe marketingdoeleinden hebben gedeeld met derden met wie ze gedurende het voorgaande kalenderjaar een zakelijke relatie zijn aangegaan. In het bijzonder voorziet de wet erin dat bedrijven klanten op de hoogte moeten brengen van de categorieën persoonsgegevens die met derden zijn gedeeld, de namen en adressen van dergelijke derden en voorbeelden van de soorten diensten of producten die door dergelijke derden op de markt worden gebracht.

Contactinformatie

Als u vragen of opmerkingen hebt of zich zorgen maakt over dit beleid, kunt u contact met ons.