Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Gynesonics, Inc. (‘Gynesonics,’ het ‘bedrijf‘, ‘onze‘, ‘ons‘, of ‘wij’/’we;). LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG. Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de regels voor gebruikers (‘u‘ of ‘uw‘) van Gynesonics.com en Sonatatreatment.com (gezamenlijk de ‘sites‘). De sites zijn bedoeld om u een algemeen overzicht te geven van Gynesonics en zijn producten en diensten. Uw toegang tot, bladeren in of gebruik van de sites is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden (de ‘gebruiksvoorwaarden’) en ons privacybeleid (het ‘privacybeleid’). U kunt het privacybeleid vinden op onze startpagina op www.gynesonics.com. Door uw toegang tot, bladeren in of gebruik van de sites aanvaardt u en bevestigt u uw instemming, zonder beperking of kwalificatie, met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. Als u niet instemt met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid, wordt u verzocht de sites op geen enkele manier te openen, te doorbladeren of te gebruiken.

We kunnen op elk gewenst moment delen van de gebruiksvoorwaarden wijzigen, toevoegen of verwijderen. Deze wijzigingen worden onmiddellijk na publicatie van kracht. Het is uw verantwoordelijkheid om de gebruiksvoorwaarden te lezen vóór elk gebruik van de sites en door uw gebruik van de sites voort te zetten, stemt u in met alle wijzigingen. DOOR HET VERDERE GEBRUIK VAN DE SITES NU OF NA PUBLICATIE VAN EEN KENNISGEVING VAN WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN GEEFT AAN DAT U DERGELIJKE REGELS, WIJZIGINGEN OF MODIFICATIES AANVAARDT.

De gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op uw toegang tot, bladeren in of gebruik van de sites en doen niets af aan de voorwaarden van andere overeenkomsten die u met ons of onze moeder-, dochter- of gelieerde ondernemingen hebt met betrekking tot andere onderwerpen dan het gebruik van de sites.

De informatie op de sites is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet gelijk worden gesteld aan of als vervanging dienen van professioneel medisch advies. De informatie houdt evenmin een aanbieding of aanbeveling in voor de aankoop van producten of services.

Een verwijzing naar een product of service op de sites houdt niet in dat een dergelijk product of dergelijke service in uw land verkrijgbaar is of zal zijn. In uw land kunnen andere gebruiksvoorschriften en -voorwaarden gelden die de verkrijgbaarheid van producten en services in uw land beperken. U moet altijd vertrouwen op de productinformatie die speciaal voor uw land is opgesteld. Producten of services waarnaar op de sites wordt verwezen, zijn in verschillende landen mogelijk onder andere handelsmerken verkrijgbaar en kunnen door een regelgevende overheidsinstantie onder andere indicaties en beperkingen toegelaten of goedgekeurd zijn, zulks afhankelijk van het betreffende land.

De informatie op de sites is bedoeld voor gebruik door inwoners van de Verenigde Staten, tenzij anders aangegeven. De site kan koppelingen bevatten naar andere websites die gemaakt zijn door onze gelieerde ondernemingen of derden die zich mogelijk buiten de Verenigde Staten bevinden. Deze sites kunnen informatie bevatten die uitsluitend van toepassing is op het specifieke land waar die website gebaseerd is. Interpreteer niets op een gekoppelde website als reclame voor of een aanbeveling van een product of service of voor/van het gebruik van een product dat of service die niet is goedgekeurd door de wetten en voorschriften van het land waar u zich bevindt.

De informatie op de sites is niet bedoeld en wordt evenmin aanbevolen als vervanging van professioneel medisch advies of de instructies voor het juiste gebruik van onze producten of services. U moet altijd uw gynaecoloog, arts of andere bevoegde medische zorgverlener raadplegen over een medische aandoening of behandeling.

Copyright

De inhoud op de sites, inclusief, zonder beperking, de tekst, ontwerpen, grafische afbeeldingen, de selectie en ordening daarvan, broncode, API, software, scripts, grafische afbeeldingen, foto’s, geluiden, muziek, video’s en interactieve functies (gezamenlijk de ‘inhoud’) zijn eigendom van het bedrijf, zijn licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal en worden beschermd door de van toepassing zijnde auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere wetten op het gebied van intellectuele eigendom of eigendomsrecht. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf mag u de inhoud alleen gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. Verder zijn verdere verspreiding, verdere doorgifte, herpublicatie, opslag, verkoop of commerciële exploitatie van de inhoud uitdrukkelijke verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Er wordt geen enkel recht, titel of belang op of in de sites of de inhoud aan u overgedragen. We geven u toestemming om alleen voor persoonlijk gebruik voor niet-commerciële doeleinden door de sites te bladeren en deze te openen op uw computer en de inhoud af te drukken of te downloaden, mits dergelijk gebruik niet met ons concurreert. Het bedrijf verklaart en garandeert niet dat uw gebruik van de inhoud geen inbreuk zal maken op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of gelieerd zijn aan het bedrijf.

Handelsmerken

De handelsmerken, logo’s en dienstmerken (gezamenlijk de “handelsmerken”) die op de sites worden weergegeven, zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van het bedrijf en anderen. Niets op de sites mag worden geïnterpreteerd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een handelsmerk dat op de sites wordt weergegeven te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf of van een dergelijke derde die een bepaald handelsmerk dat op de sites wordt weergegeven bezit. De op de sites weergegeven handelsmerken mogen alleen in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden worden gebruikt. U wordt er ook attent op gemaakt dat het bedrijf zijn intellectuele eigendomsrechten nauwgezet zal doen gelden en hiertoe zal gebruikmaken van alle wettelijke middelen, inclusief strafrechtelijke vervolging.

Gynesonics is een gedeponeerd handelsmerk van het bedrijf in de Verenigde Staten en andere landen. Sonata System en SONATA Study zijn handelsmerken van Gynesonics, Inc.

Gebruik van de site

Als voorwaarde voor uw toegang tot, bladeren in en/of gebruik van de sites, verklaart en bevestigt u dat: (a) u ten minste 18 jaar bent; (b) u over het vermogen en de wettelijke bevoegdheid beschikt om een bindende wettelijke verplichting aan te gaan; (c) u de sites zult gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden; (d) u zich aan alle van toepassing zijnde lokale, provinciale, nationale en internationale wetten en voorschriften zult houden, inclusief, maar niet beperkt tot, de exportbeperkingen van de Verenigde Staten, die betrekking hebben op uw gebruik van of activiteiten op de sites; en (e) alle informatie die door u op de sites wordt verstrekt, waar, accuraat, actueel en volledig is. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken iemand op enig moment of van tijd tot tijd de toegang tot de sites te ontzeggen, en om enige reden of geen reden, inclusief, maar niet beperkt tot, inbreuk op de gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen.

Verboden gebruik

U stemt ermee in om de sites uitsluitend te gebruiken voor wettige doeleinden. U bent verantwoordelijk voor al uw activiteiten in verband met de sites. U mag niet het volgende doen of toestaan aan een andere partij: (a) actie ondernemen of (b) inhoud op of via de sites uploaden, downloaden, publiceren, indienen of anderszins distribueren of de distributie ervan faciliteren, die:

 • inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, recht op publiciteit of een ander recht van een andere persoon of entiteit of die een contractuele verplichting schendt;
 • bedreigend, beledigend, intimiderend, smadelijk, lasterlijk, bedrieglijk of frauduleus is, een inbreuk is op iemands privacy, onrechtmatig, obsceen, vulgair, pornografisch, aanstootgevend of godslasterlijk is, naaktheid bevat of afbeeldt, seksuele activiteit bevat of afbeeldt of anderszins ongepast is, zoals door ons naar eigen goeddunken wordt vastgesteld;
 • onwettig is of anderszins gedrag aanmoedigt dat strafbaar is, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wet schendt;
 • zich uitgeeft voor een persoon of entiteit, inclusief een van onze medewerkers of vertegenwoordigers; of
 • iemands identiteitsdocumenten of gevoelige financiële or medische informatie omvat zonder toestemming van die partij.

Verder gaat u ermee akkoord om geen:

 • ongeoorloofde commerciële communicaties (zoals spam) te sturen of anderszins te publiceren via de sites of anderszins de sites of de inhoud gebruiken voor commerciële doeleinden;
 • inhoud te openen, te controleren of te kopiëren met een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen of met een handmatig proces voor enig doel zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf;
 • beperkingen in Robot Exclusion-koppen te schenden op de sites of andere maatregelen te omzeilen of te ontduiken die zijn genomen om de toegang tot de sites te voorkomen of te beperken;
 • virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs (een soort tijdbom) of ander materiaal te introduceren dat kwaadwillig of technologisch schadelijk is;
 • actie te ondernemen die naar ons oordeel een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt of kan vormen van de infrastructuur van het bedrijf;
 • poging te doen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot delen van de sites, de servers waarop de sites zich bevinden, of een server, computer of database die is gekoppeld aan de sites, of deze te verstoren, te beschadigen of te ontwrichten;
 • diepe links aan te brengen naar een deel van de sites voor enig doel zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf;
 • deel van de sites middels een ‘frame’, ‘mirror’ of anderszins in een andere website op te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf; of
 • sites aan te vallen met een denial-of-service-aanval (DDoS attack) of een verspreide denial-of-service-aanval (DDoS attack) of een apparaat, software of routine te gebruiken die de goede werking van de sites hindert.

Offsite koppelingen

De sites van derden die vanaf onze sites gelinkt zijn, staan niet onder de controle van het bedrijf (bijvoorbeeld koppelingen naar persberichten of nieuwsartikelen). We hebben de sites van derden die vanaf onze sites gelinkt zijn niet of niet allemaal beoordeeld en we hechten geen goedkeuring aan en doen geen uitlatingen over sites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of accuraatheid van sites van derden die vanaf of naar onze sites gelinkt zijn. De producten en services die via dergelijke sites van derden geopend, gekocht of verkregen kunnen worden, zijn van andere personen of entiteiten dan het bedrijf. Het bedrijf doet met betrekking tot dergelijke services en producten geen uitlatingen en geeft geen garanties van enige aard, inclusief, zonder beperking, een garantie van verkoopbaarheid of een garantie van geschiktheid voor een bepaald doel. Wanneer u deze sites, producten en services van derden gebruikt, doet u dat op eigen risico.

Vertrouwen op gepubliceerde informatie

De informatie die op of via de sites wordt gepresenteerd, wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor algemene informatieve doeleinden. We garanderen niet dat deze informatie accuraat, volledig of nuttig is. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is strikt op uw eigen risico. We wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijk af voortvloeiend uit het vertrouwen dat in dergelijk materiaal wordt gesteld door u of een andere bezoeker aan de sites of door eenieder die op de hoogte is gebracht van de inhoud ervan.

Zoals hierboven werd aangegeven, bevatten de sites mogelijk inhoud van derden. Alle uitspraken en/of meningen die in dit materiaal worden geuit en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud zijn uitsluitend de mening en verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die dergelijk materiaal verstrekt. Deze materialen geven niet noodzakelijkerwijs de mening van het bedrijf weer. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of een derde voor de inhoud of accuraatheid van materiaal dat door derden werd verstrekt.

Producten en diensten

Onze producten en diensten zijn mogelijk niet verkrijgbaar in alle geografische gebieden. Niet alle personen of entiteiten komen in aanmerking voor al onze producten of services. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken vast te stellen of iemand of een entiteit in aanmerking komt voor een dergelijk product of dergelijke service. Bovendien behouden we ons het recht voor om een product of service op enig moment en om enige of geen reden en zonder voorafgaande kennisgeving niet langer aan te bieden of te verstrekken of om de levering van een product of service op te schorten. Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens u of een derde voor wijziging, opschorting of beëindiging van een product dat of service die we aanbieden of waartoe we de toegang faciliteren.

Privacy en beveiliging

Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de sites dat alle informatie die u aan ons verstrekt juist, actueel en volledig is. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u aan de sites verstrekt of die we anderszins op de sites verzamelen onder het privacybeleid op Gynesonics.com/us/privacy-policy valt en u geeft toestemming voor alle acties die we ondernemen met betrekking tot uw informatie overeenkomend met het privacybeleid.

Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie in verband met onze beveiligingsprocedures kiest of krijgt, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen en niet aan een andere persoon of entiteit bekend maken. U bevestigt ook dat uw account persoonsgebonden is en stemt ermee in niemand anders toegang te geven tot de sites of delen daarvan met gebruikmaking van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of van een andere inbreuk op de beveiliging. U stemt er ook mee in te verzekeren dat u uw account aan het einde van elke sessie afsluit. U dient met name zorg te betrachten wanneer u uw account opent vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen uw wachtwoord of andere geplaatste persoonlijke informatie niet kunnen zien of vastleggen.

We hebben het recht om een gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatie, hetzij door u gekozen of door ons verstrekt, te deactiveren, zulks op enig moment en naar eigen goeddunken om enige of geen reden, inclusief als u naar onze mening een bepaling van de gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.

Controle en handhaving; beëindiging

We hebben het recht om:

 • passende juridische stappen te nemen, inclusief, zonder beperking, verwijzing naar justitie wegens illegaal of ongeoorloofd gebruik van onze sites;
 • uw toegang tot een deel of van de sites te beëindigen of op te schorten om enige of geen reden, inclusief, zonder beperking, vanwege schending van de gebruiksvoorwaarden of om onze inspanningen op het gebied van detectie en preventie van fraude en misbruik te ondersteunen.

Zonder beperking van het voorgaande hebben we het recht om volledige medewerking te verlenen aan justitie of een gerechtelijk bevel, waarin ons wordt gevraagd of opgedragen om de identiteit van of informatie over iemand die de sites gebruikt, bekend te maken. U DOET AFSTAND EN VRIJWAART HET BEDRIJF EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN, LICENTIEHOUDERS EN DIENSTVERLENERS VAN CLAIMS DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ENIGE ACTIE ONDERNOMEN DOOR EEN VAN DE VOORNOEMDE PARTIJEN TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN ZIJN ONDERZOEKEN EN VAN ENIGE ACTIES ONDERNOMEN ALS GEVOLG VAN ONDERZOEKEN UITGEVOERD DOOR DERGELIJKE PARTIJEN OF JUSTITIE.

Afwijzing van verklaring en garanties

U BEVESTIGT EN GAAT ER SPECIFIEK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITES OP EIGEN RISICO GEBEURT EN DAT DE SITES ‘ALS ZODANIG’, ‘ALS BESCHIKBAAR’ EN ‘MET ALLE FOUTEN’ WORDEN AANGEBODEN. HET BEDRIJF EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN, LICENTIEHOUDERS EN DIENSTVERLENERS WIJZEN ALLE GARANTIES, WETTELIJKE, UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE, AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES VAN EIGENDOMSRECHT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. HET BEDRIJF EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS EN TUSSENPERSONEN DOEN GEEN TOEZEGGING EN GEVEN GEEN GARANTIE OVER (I) DE ACCURAATHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN DE SITES, (II) ACCURAATHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN SITES DIE GELINKT ZIJN (VIA EEN HYPERLINK OF ANDERS) NAAR ONZE SITES EN/OF (III) DE PRODUCTEN OF SERVICES DIE OP DE SITES WORDEN AANGETROFFEN OF OP SITES DIE GELINKT ZIJN (VIA EEN HYPERLINK OF ANDERS) NAAR ONZE SITES, EN HET BEDRIJF AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HETZELFDE.

VERDER ERKENT U SPECIFIEK EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE DIE OF ADVIES DAT WORDT VERSTREKT DOOR HET BEDRIJF, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING ZIJN MEDEWERKERS VAN DE KLANTENSERVICE) EN DIENSTVERLENERS GEEN (I) JURIDISCH OF MEDISCH ADVIES INHOUDT OF (II) GARANTIE BIEDT VAN ENIGE SOORT MET BETREKKING TOT DE SITES, EN GEBRUIKERS MOGEN NIET OP DERGELIJKE INFORMATIE OF DERGELIJK ADVIES VERTROUWEN.

DE VOORGAANDE AFWIJZING VAN TOEZEGGINGEN EN GARANTIES ZAL VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK IS TOEGESTAAN WORDEN TOEGEPAST EN ZAL EEN BEËINDIGING OF VERSTRIJKING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN DE SITES OF DE PRODUCTEN EN SERVICES OVERLEVEN.

Afwijzing van aansprakelijkheid

HET BEDRIJF, ZIJN FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN EN ALLE EXTERNE DIENSTVERLENERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR WELKE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIFIEKE, FINANCIËLE OF GEVOLGSCHADE DAN OOK, INCLUSIEF SCHADE DIE MOGELIJK VOORTVLOEIT UIT (I) DE ACCURAATHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN DE SITES, (II) DE ACCURAATHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN SITES DIE GELINKT ZIJN (VIA EEN HYPERLINK OF ANDERS) NAAR ONZE SITES, (III) DE PRODUCTEN OF SERVICES DIE OP DE SITES WORDEN AANGETROFFEN OF OP SITES DIE GELINKT ZIJN (VIA EEN HYPERLINK OF ANDERS) NAAR ONZE SITES, (IV) PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, (V) GEDRAG VAN DERDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, (VI) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE SERVERS EN/OF ENIGE OF ALLE INHOUD, PERSOONLIJKE INFORMATIE, MEDISCHE INFORMATIE OF ANDERE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (VII) ENIGE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN SERVICES NAAR OF VAN DE SITES OF VAN SITES DIE GELINKT ZIJN (VIA EEN HYPERLINK OF ANDERS) NAAR ONZE SITES, (VIII) VIRUSSEN, WORMEN, BUGS, TROJAANSE PAARDEN ENZ. DIE WORDEN OVERGEDRAGEN NAAR OF VAN DE SITES OF SITES DIE GELINKT ZIJN (VIA EEN HYPERLINK OF ANDERS) NAAR ONZE SITES, (IX) INHOUD DIE SMADELIJK, INTIMIDEREND, BELEDIGEND, SCHADELIJK IS VOOR MINDERJARIGEN OF EEN BESCHERMDE KLASSE, PORNOGRAFISCH, ‘X-RATED’, OBSCEEN OF ANDERSZINS AANSTOOTGEVEND IS, EN/OF (X) ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE IS OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIG ANDER WETTELIJK ARGUMENT, EN ONAFHANKELIJK VAN OF HET BEDRIJF GEWAARSCHUWD IS VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

In sommige rechtsgebieden is het mogelijk niet toegestaan om incidentele schade of gevolgschade uit te sluiten van aansprakelijkheid. In dat geval zijn sommige van de hiervoor vermelde uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.

Vrijwaring

U stemt ermee in het bedrijf en zijn bestuurders, functionarissen, werknemers, tussenpersonen, vertegenwoordigers en gelieerde ondernemingen en enige andere derden die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van de sites of de inhoud, te verdedigen tegen, schadeloos te stellen, en te vrijwaren van alle claims, eisen, kosten, uitgaven, verliezen, aansprakelijkheden en schade van enigerlei soort en aard (inclusief, zonder beperking, redelijke kosten voor juridische bijstand) opgelegd op of opgelopen door het bedrijf als direct of indirect gevolg van (i) uw gebruik van en toegang tot de sites; (ii) uw werkelijke of vermeende schending van een bepaling van de gebruiksvoorwaarden of de beleidsregels of overeenkomsten die hierin zijn opgenomen; en/of (iii) uw werkelijke of vermeende schending van de rechten van een derde, inclusief, zonder beperking, intellectuele eigendoms- of andere eigendomsrechten. De vrijwaringsverplichtingen in deze sectie zullen een beëindiging of verstrijking van de gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de sites blijven bestaan.

Vorderingen inzake inbreuken op het auteursrecht

De Digital Millennium Copyright Act van 1998 (zoals gewijzigd, de ‘DMCA’) biedt de mogelijkheid van verhaal voor auteursrechthebbenden die menen dat materiaal dat op internet verschijnt, inbreuk maakt op hun rechten onder het auteursrecht van de VS. Als u te goeder trouw gelooft dat materiaal op de sites uw auteursrecht schendt, kunt u (of uw vertegenwoordiger) het bedrijf een bericht sturen met het verzoek het materiaal te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren. Een dergelijk bericht moet het volgende bevatten: (a) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om namens de auteursrechthebbende op te treden; (b) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u stelt dat het auteursrecht is geschonden; (c) een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het auteursrecht is geschonden zich op de sites bevindt; (d) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (e) een door u afgegeven verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het omstreden gebruik niet is goedgekeurd door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet; (f) een door u afgegeven verklaring, op straffe van meineed, dat de voornoemde informatie in uw bericht accuraat is en dat u de auteursrechthebbende bent of bevoegd bent om op te treden namens de auteursrechthebbende. Berichten en tegenberichten met betrekking tot de sites moeten worden gestuurd naar [Gynesonics, Inc: 600 Chesapeak Drive, Redwood City, CA 94063, VS; Attn: Legal; Fax: +1 (650) 299-1566]. Het bedrijf raadt u aan uw juridisch adviseur te raadplegen voordat u een bericht of tegenbericht stuurt. Wees u er ook van bewust dat er onder de DMCA straffen kunnen worden opgelegd voor valse claims.

Het is ons beleid in passende omstandigheden de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk doen te deactiveren en/of te beëindigen.

Rechtskeuze, bevoegde rechter en rechtsgebied

De sites, de inhoud, de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid, elke rechtszaak, vordering, actie of procedure die voortvloeit uit of met betrekking tot een van de voornoemde zaken, of een uitspraak die door een rechtbank hierover is gedaan, zullen onderhevig zijn aan en geïnterpreteerd worden conform de wetten van de staat Californië in de VS zonder inachtneming van de keuze van de rechtsbeginselen die aan de toepassing van de wet van een andere bevoegde rechter ten grondslag liggen. Elke rechtszaak, vordering, actie of procedure die voortvloeit uit of met betrekking tot de sites, de inhoud, de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid, of een uitspraak die door een rechtbank hierover is gedaan, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechterlijke instanties van de staat van Californië in San Mateo County, Californië, VS of indien de rechter bevoegd is, in de United States District Court for the Northern District of California. U stemt hierbij in met de persoonlijke rechtsbevoegdheid in de staat Californië, en u gaat akkoord met de rechtbanken van de staat Californië die zich bevinden in San Mateo County, Californië of in de United States District Court for the Northern District of California als rechtsgebied, en u doet afstand van alle bezwaren die nu of in de toekomst bestaan met betrekking tot het voorgaande.

Verboden rechtsgebieden

Het bedrijf geeft geen toestemming voor het downloaden of exporteren van de inhoud van software of technische gegevens van de sites naar een rechtsgebied waar het downloaden of exporteren van dergelijke inhoud of gegeven verboden is of naar rechtsgebieden die zijn onderworpen aan Amerikaanse wetten inzake uitvoerbeperkingen.

Scheidbaarheid

In het geval dat een of meer bepalingen in de gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt of worden verklaard, blijven de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht en worden dergelijke ongeldige, nietige of niet-afdwingbare bepalingen geïnterpreteerd op een manier die zo nauw mogelijk aansluit bij de manier waarop ze werden geschreven.

Volledige overeenkomst

De gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot de sites en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge, met betrekking tot de site.